Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Národní centrum pro energetiku bude žádat o prodloužení doby řešení projektu NCE v rámci 1. veřejné soutěže a využije možnost etapového prodloužení o jeden rok s využitím maximálně 35% z celkové poskytnuté podpory projektu. Jednoleté prodloužení projektu zajistí návaznost mezi ukončenými projektem realizovaným v rámci 1. VS NCK a nově podpořeným projektem v rámci 2. VS a zamezí tak i riziku možné duplicity při současném řešení projektu z 1.VS a případně podaným projektem do 2. VS.

Postup při žádosti o prodloužení doby řešení projektu NCE:

  • zjištění zájmu o pokračování v řešení stávajících dílčích projektů (řešitelé, odborní garanti),
  • návrh a podpis dodatku Smlouvy o ustavení Národního centra pro energetiku,
  • příprava návrhů prodloužení dílčích projektů a jejich následné zhodnocení odbornými garanty, Radou Centra a Valnou hromadou.

Žádost o prodloužení bude obsahovat:

  • plánované aktivity v prodloužené době řešení projektu popsané v návrzích jednotlivých dílčích projektů v návaznosti na plnění cílů projektu a programu včetně jejich výstupů, na jejichž vysokou úroveň bude kladen velký důraz. Doporučená úroveň technického řešení výstupů dílčích projektů je TRL level 6 a výše, čemuž odpovídají výstupy typu poloprovoz, prototyp či užitný vzor. Tyto typy výstupů je tak možné navázat na již dosažené výstupy ve stávajících dílčích projektech,
  • popis spolupráce v rámci Centra i se subjekty mimo konsorcium v prodlouženém období řešení projektu, popř. i po ukončení realizace projektu. Uvedení zejména plánované vazby nad rámec návrhu projektu, případně nové přístupy k původně deklarované spolupráci. Uvedení, jaké nové kontakty (na aplikační sféru, na zahraniční subjekty atd.) aktivity plánované pro nadstavbové období řešení přinesou,
  • finanční plán.

Jednotné formuláře k žádosti o prodloužení doby řešení dílčího projektu byly řešitelům zaslány manažerkou Centra. Příprava žádosti o prodloužení bude probíhat podle Radou Centra scháleného Časového harmonogramu.

< Zpět