Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1 / Energetické využití a likvidace kalů z čistíren odpadních vod (TN01000007/01)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: Vysoké učení technické v Brně, Veolia Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 18. 2. 2019
schválen TA ČR dne 7. 3. 2019

2 / Administrativa NCE (TN01000007/02)

řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB-TUO

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 15. 3. 2019
schválen TA ČR dne 12. 4. 2019

3 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí (TN01000007/03)

řešitel: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VŠB-TUO, MEgA - Měřící Energetické Aparáty, EG.D, ČEZ Distribuce, ČEZ, EnerGoConsult ČB
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Adaptibilní systém pro chránění a monitoring sítí s velkým podílem distribuované výroby
 • Výzkum bezpečných komunikačních technologií pro chytré komunikační sítě v energetice
 • Vývoj využití použitých autobaterií pro stacionární akumulaci energie
 • Spolehlivost a chování prvků při zkratových poruchách a dalších přechodných jevech a jejich optimalizace
 • Optimalizace vyrobené energie z FV v místě výroby

4 / Nové prvky a technologie energetických sítí (TN01000007/04)

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ Distribuce, ENERGON Dobříš, ZAT
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019<

Pracovní balíčky:

 • Výkonové elektronické technologie pro distribuční sítě
 • Řízení distribuovaných zdrojů energie v mikrosítích
 • Proprietární senzorové sítě s bezdrátovou komunikací a speciální senzory pro energetické sítě a infrastruktury

5 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent (TN01000007/05)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Ústav termomechaniky AV ČR, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, Výzkumný a zkušební letecký ústav, COMTES FHT, ČEZ, ZAT, Doosan Škoda Power
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • 3D tisk komponent parní turbíny
 • Experimenty na pokusných turbínách
 • Experimenty na transsonických profilových mřížích
 • Materiál pro komponenty geotermálních turbín
 • Návrh segmentového ložiska s polymerovou kompozicí
 • Ventilace - proudové parametry páry
 • Vývoj lopatky odolné vůči flutteru
 • Zvyšování účinnosti a spolehlivosti ventilových soustav
 • Zvyšování účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti energetických zařízení

6 / Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků (TN01000007/06)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, ČEZ
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Vývoj pokročilé metody komplexního hodnocení životnosti turbín
 • BTT - aplikace RBLF na volných lopatkách EDU
 • Lopatky turbín - příčiny a předcházení poruchám
 • Perspektivní diagnostické metody
 • Rating - predikce technického stavu zařízení
 • Vývoj diagnostiky oběžných kol vodních turbín a posuzování indikací

7 / Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace (TN01000007/07)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB-TUO, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, COMTES FHT, ČEZ, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Povrchové úpravy komponent v JE a KE
 • Vývoj alternativních stínicích materiálů
 • Protierozní ochrana lopatek turbín
 • Kvalifikace svařovaných rotorů
 • Analýza příčin poškození HTG svarů a vypracování standardu
 • Vývoj využití kompozitních pojiv pro opravy zařízení na JE

8 / Vývoj metod a technologií pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribučních sítí (TN01000007/08)

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, EG.D, ČEZ Distribuce, ELVAC
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Výpočet zkratových poměrů při symetrických a nesymetrických poruchách
 • Vývoj detektoru poruch venkovních vedení s izolovanými vodičů 1/3
 • Optimalizace provozu mřížových sítí v případě vzniku abnormálních a poruchových stavů

9 / Evo a další provozní a emisní charakteristiky (TN01000007/09)

řešitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, VEOLIA Energie, ČEZ, Vyncke
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 23. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Dynamika palivové vrstvy na roštu
 • Charakterizace a metodiky stanovení nanočástic a emisí rtuti ze spalovacích procesů
 • Vlastnosti a využití strusky ze ZEVO

10 / Inovativní technologie v energetice (TN01000007/10)

řešitel: Ing. Tomáš Trojan , Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, ČEZ, ŠKODA JS, ATEKO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 23. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Výroba vodíku pomocí vysokoteplotní elektrolýzy - flexibilta zdrojů
 • Moderní technologie pro akumulaci energie
 • Zpracování a likvidace nebezpečných odpadů v tavenině soli
 • Zvyšování efektivity větrných parků

11 / Ekologizace a optimalizace provozu tepelně - energetických zařízení (TN01000007/11)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, VEOLIA Energie, SMOLO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 5. 8. 2019
schválen TA ČR dne 14. 8. 2019

Pracovní balíčky:

 • Energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP)
 • Projekt optimalizace využití vedlejších energetických produktů
 • Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice

12 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin (TN01000007/12)

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VEOLIA Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 26. 8. 2019
schválen TA ČR dne 13. 9. 2019

Pracovní balíčky:

 • Analýza současného stavu a perspektivní směry
 • Spoluspalování tuhých alternativních paliv
 • Řešení moderních bloků pro čištění spalin
 • Optimalizace provozu turbín
 • Studium a modelování zanášení teplosměnných ploch tuhými znečišťujícími látkami
 • Koncepční a komplexní přístup za účelem optimalizace provozů