Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

NCE II - NÁRODNÍ CENTRUM PRO ENERGETIKU II

Naším posláním je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými
organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky.

Kdo jsme

Národní centrum pro energetiku II je uskupení předních výzkumných organizací, univerzit a inovačních lídrů v oboru moderní energetiky. Naše dlouhodobá spolupráce je založena na propojení akademického výzkumu s aplikačním a inovačním potenciálem výrobních a technologických firem a navazuje na úspěšnou realizaci projektu NCE v období 2019-2022.

Jak spolupracujeme

Prostřednictvím společně řešených vědecko-výzkumných projektů sdílíme unikátní infrastrukturu, laboratorní vybavení a know-how odborných týmů výzkumných organizací s aplikační sférou. Úzké propojení výzkumné a aplikační sféry umožňuje efektivně mapovat klíčové potřeby energetického průmyslu, reagovat na aktuální potřeby energetického mixu v kontextu České republiky a urychlit implementaci nových řešení do reálného provozu.

Čemu se věnujeme

Prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje nových metod, materiálů a technologií se zaměřujeme na zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí, účinné nasazení a provoz decentralizovaných zdrojů energie či využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR.

O co usilujeme

Naším cílem je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku zohledňující aktuální geopolitickou a socioekonomickou situaci pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů, zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a současně zajistit energetickou a surovinovou nezávislost ČR.

Aktuality

Vědci spolu s firmami hledají řešení pro energetiku, chtějí podpořit strategii ČR

NCE II - workshop_4164_web

Výměna informací, představení dosavadních výsledků dílčích projektů a zejména diskuze o přípravě strategie, která České republice zajistí dlouhodobou energetickou nezávislost a udržitelnost, byla hlavním úkolem nedávného workshopu Národního centra pro energetiku II.

Workshop NCE II
 

aktualita_hodnoceni-oponentu

Hlavní řešitel projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II) prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., si Vás dovoluje pozvat na workshop k projektu NCE II.

Národní centrum pro energetiku obstálo v hodnocení oponentů na výbornou

aktualita_hodnoceni-oponentu

Jako vynikající byl zhodnocen projekt Národní centrum pro energetiku v závěrečném oponentním řízení. Komise ocenila především originalitu a novost jeho výsledků, vzájemnou spolupráci partnerů a komercializační potenciál centra, na který výzkumníci navážou v Národním centru pro energetiku II v rámci druhé veřejné soutěže.

Slavnostní ukončení prestižního projektu Národní centrum pro energetiku

aktualita_ukonceni-projektu

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO hostilo druhý březnový pátek vzácné hosty. Do kampusu se sjeli zástupci Technologické agentury České republiky, výzkumných organizací a průmyslových partnerů a podniků, aby se zúčastnili závěrečného oponentního řízení Národního centra pro energetiku.

video_pict4

nce_pict_01

Název projektu: Národní centrum pro energetiku II  /  Číslo projektu: TN02000025

Doba řešení: 1.1.2023 – 31.12.2028

Maximální výše podpory: 698 457 500 Kč

(z toho maximální výše podpory z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy: 186 380 000 Kč)LOGOLINK NCKLOGOLINK EU