Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

DP1 / Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku (NPO - Národní plán obnovy)

TN02000025/001

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

aplikační segment 1 - Konverze energie

schválen Radou Centra dne 16. 12. 2022

doba řešení: 1.1.2023 - 30.6.2026

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • ČEPS, a.s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Doosan
 • Škoda Power, s.r.o.
 • EGC - EnerGoConsult
 • ČB, s.r.o.
 • Energotrans, a.s.
 • HEGAs, s.r.o.
 • Pražské služby, a.s.
 • PROVYKO, s.r.o.
 • RMT s.r.o.
 • ROMOTOP spol. s r.o.
 • SIAD Czech spol. s r.o.
 • SMOLO a.s.
 • ÚJV Řež, s.r.o.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i..
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • VŠB-TUO
 • Vyncke, s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Nové postupy a technologie produkce a čištění vodíku a ORC jednotky pro komunitní energetiku
 • Technologie dopravy TAP a katalyzátory pro snižování emisí znečišťujících látek
 • Organické Rankinovy cykly pro průmyslové využití odpadního tepla a teplárenství technologicky navazující na tradici české energetiky
 • Aplikace termálního plazmatu a optimalizace energeticky náročných procesů
 • Výpočtová řešení pro vysokoteplotní akumulaci tepla v sypkém prostředí
 • Modernizace komunální energetiky
 • Výzkum aplikace principů Green Deal pro nerecyklovatelné odpady na bázi biomasy v podmínkách ČR
 • Analýza technologií akumulace elektrické energie s ohledem na možné využití služeb pro TSO
 • Implementace pilotní akumulační jednotky TES s možností energetického využití

DP2 / Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů

TN02000025/002

řešitel: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. 

aplikační segment 2 - Přenos a distribuce energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.4.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Vysoké učení technické v Brně
 • ČEZ, a.s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.
 • EG.D, a.s.
 • MEgA - Měřící Energetické Aparáty
 • VŠB-TUO
 • Zajištění stability dodávky a kvality elektrické energie u průmyslových objektů
 • Predikce degradace rozlišných typů Li-ion akumulátorů v provozu bateriového úložiště
 • Výzkum zpracování dat z komunikačních zařízení v energetice pro optimalizaci a analytiku
 • Řízení, chránění a optimalizace energetických zařízení
 • Vývoj optimalizačních nástrojů pro rozsáhlé distribuční sítě

DP3 / Technická řešení pro nízkoemisní energetiku

TN02000025/003

řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

aplikační segment 1 - Konverze energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.5.2023 - 30.4.2026

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • ATEKO, a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • ORGREZ, a.s.
 • Provyko, s.r.o.
 • Tedom, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • VŠB-TUO
 • ČEPRO, a.s.
 • SMOLO, a.s.
 • Adaptace současných a návrh nových zařízení pro moderní nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku
 • Koncepční modelování teplárenských zdrojů s prvky optimalizace
 • Distribuce vzduchu pro řízení fluidní vrstvy malých rozměrů
 • Komplexní technologie pro zachycení CO2 chemickou absorpcí s rotačním absorbérem
 • Kryogenní procesy v energetice
 • Diagnostika oběžných kol vodních turbín provozovaných v širokém pásmu pro zajištění regulace energetické sítě
 • Výzkum potenciálu multizdrojové platformy pro výrobu a využití zeleného vodíku včetně poskytování flexibility pro lokální potřebu
 • Využití odpadního kyslíku z elektrolytických procesů k obohacení spalovací atmosféry
 • Termochemické využití uhelných kalů s důrazem na spalovací procesy
 • Zvýšení účinnosti ORC systému
 • Nanomateriály pro elektrochemickou akumulaci energie
 • Možnosti cirkulární ekonomiky pro přechod k obnovitelným zdrojů energie

DP4 / Nové progresivní technologie pro energetiku

TN02000025/004

řešitel: prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

aplikační segment 1 - Konverze energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • VŠB-TUO
 • ČEZ, a.s.
 • Doosan Škoda Power, s.r.o.
 • Ventos Energy Solutions, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Alternativní paliva a dekarbonizační technologie pro energetiku
 • Carnotovy baterie
 • Možnosti využití progresivních termodynamických cyklů v energetice
 • Technologie udržitelné energetiky - parní turbíny - separace vlhkosti
 • Aerodynamické testování komponent pro perspektivní systémy konverze energie

DP5 / Zplyňování odpadů v tavenině soli

TN02000025/005

řešitel: Ing. Vojtěch Galek

aplikační segment 3 - Užití a akumulace energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • ATEKO, a.s.
 • Zplyňování odpadů v tavenině soli

DP6 / Spolehlivost a flexibilita energetických zdrojů

TN02000025/006

řešitel: doc. Ing. Petr Eret, Ph.D

aplikační segment 3 - Užití a akumulace energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Doosan Škoda Power, s.r.o.
 • Vzdálené monitorování a pokročilá diagnostika s využitím umělé inteligence
 • Rozšíření metodiky pro určení flutteru lopatek

DP7 / Akumulace TES a sCO2

TN02000025/007

řešitel: Ing. Otakar Frýbort

aplikační segment 3 - Užití a akumulace energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ČEZ, a.s.
 • ÚJV Řež, a.s.
 • Energotrans, a.s.
 • Doosan Škoda Power, s.r.o.
 • ZAT, a.s.
 • Konverzní oběhy s sCO2
 • Velkokapacitní akumulace TES

DP8 / Manipulátor pro hydrogenerátory

TN02000025/008

řešitel: Ing. Jaroslav Brom

aplikační segment 3 - Užití a akumulace energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2026

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • ČEZ, a.s.
 • Manipulátor pro hydrogenerátory

DP9 / Nové technologie a optimalizace provozu PS a DS

TN02000025/009

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

aplikační segment 2 - Přenos a distribuce energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • VŠB-TUO
 • Ústav výzkumu globální změny AV
 • České vysoké učení technické v Praze
 • ČEPS, a.s.
 • EG.D, a.s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • "TMV SS", s.r.o.
 • Nové technologie pro přenosovou soustavu – digitalizace a flexibilita
 • Nové prvky a komponenty distribučních sítí
 • Vývoj předpovědi meteorologicky relevantních jevů v energetice

DP10 / Optimalizace provozu a spolehlivost energetických infrastruktur

TN02000025/010

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

aplikační segment 2 - Přenos a distribuce energie

schválen Radou Centra dne 10. 3. 2023

doba řešení: 1.3.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • České vysoké učení technické v Praze
 • ČEZ, a.s.
 • ZAT, a.s.
 • Optimalizace řízení a zvyšování účinnosti energetických subsystémů
 • Optimalizace provozu a spolehlivost energetických celků a infrastruktur
 • Spolehlivost dodávek elektrické energie

DP11 / Manažerský dílčí projekt

TN02000025/011

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

schválen Radou Centra dne 16. 12. 2022

doba řešení: 1.1.2023 - 31.12.2028

Zapojené instituce Pracovní balíčky

 • VŠB-TUO
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ATEKO, a.s.
 • ČEPRO, a.s.
 • ČEPS, a.s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • Doosan Škoda Power, s.r.o.
 • EG.D, a.s.
 • EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.
 • Energotrans, a.s.
 • HEGAs, s.r.o.
 • MEgA - Měřící Energetické Aparáty
 • ORGREZ, a.s.
 • Pražské služby, a.s.
 • Provyko, s.r.o.
 • RMT, s.r.o.
 • ROMOTOP, spol. s r.o.
 • SIAD Czech, spol. s r.o.
 • SMOLO, a.s.
 • Tedom, a.s.
 • "TMV SS", s.r.o.
 • ÚJV Řež, a.s.
 • Ventos Energy Solutions, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Vyncke, s.r.o.
 • ZAT, a.s.
 • Administrativa NCE II
 • Strategická agenda NCE II