Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

13 / Energetické využití odpadních a vedlejších materiálů a produktů (TN01000007/13)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: Vysoké učení technické v Brně, Veolia Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

14 / Administrativa NCE (TN01000007/14)

řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB-TUO

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

15 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí II. (TN01000007/15)

řešitel: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VŠB-TUO, MEgA - Měřící Energetické Aparáty, EG.D, ČEZ Distribuce, ČEZ, EnerGoConsult ČB
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Adaptibilní systém pro chránění a monitoring sítí s velkým podílem distribuované výroby
 • Výzkum bezpečných komunikačních technologií pro chytré komunikační sítě v energetice
 • Výzkum možností aplikace akumulátorů využitých pro elektromobilitu ve stacionárních úložištích energie
 • Predikce spolehlivosti prvků při zkratových poruchách z hlediska dynamických účinků
 • Řízení spotřeby energie objektů s integrovanými hybridními systémy

16 / Nové prvky a technologie energetických sítí (TN01000007/16)

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ Distribuce, ENERGON Dobříš, ZAT
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Výkonové elektronické technologie pro distribuční sítě
 • Řízení distribuovaných zdrojů energie v mikrosítích
 • Speciální senzory pro energetické sítě a infrastruktury

17 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent (TN01000007/17)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Ústav termomechaniky AV ČR, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, Výzkumný a zkušební letecký ústav, COMTES FHT, ČEZ, ZAT, Doosan Škoda Power
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • 3D tisk komponent parní turbíny
 • Experimenty na pokusných turbínách
 • Experimenty na transsonických profilových mřížích
 • Materiál pro komponenty geotermálních turbín
 • Návrh segmentového ložiska s polymerovou kompozicí
 • Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent - Ventilace
 • Vývoj lopatky odolné vůči flutteru
 • Výzkum komplexních ventilových soustav a jejich optimalizace
 • Zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení
 • Protierozní ochrana koncových lopatek turbín
 • Kvalifikace svarových spojů

18 / Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků (TN01000007/18)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, ČEZ
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Vývoj pokročilých metod komplexního hodnocení životnosti turbín
 • Perspektivní diagnostické metody
 • Pilotní ověření metodik pro hodnocení kritičnosti a rozhodování o údržbě na provozních datech

19 / Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace (TN01000007/19)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB-TUO, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, COMTES FHT, ČEZ, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Povrchové úpravy komponent v JE a KE
 • Anorganické materiály pro jaderný průmysl
 • Analýza příčin poškození HTG svarů a vypracování standardu
 • Vývoj kompozitních pojiv pro opravy zařízení na JE

20 / Vývoj metod a technologií pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribučních sítí (TN01000007/20)

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, EG.D, ČEZ Distribuce, ELVAC
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Výpočet poměrů v nestandardních režimech distribuční soustavy s uvažování dynamických dějů
 • Vývoj detektoru poruch venkovních vedení s izolovanými vodiči

21 / Evo a další provozní a emisní charakteristiky (TN01000007/21)

řešitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, VEOLIA Energie, ČEZ, Vyncke
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Vlastnosti a využití strusky ze ZEVO
 • Dynamika palivové vrstvy na roštu
 • Charakterizace a metodiky stanovení nanočástic a emisí rtuti ze spalovacích procesů

22 / Inovativní technologie v energetice (TN01000007/22)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, ČEZ, ŠKODA JS, ATEKO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Systémové analýzy využívání vodíkových technologií v energetice
 • Moderní technologie pro akumulaci energie
 • Zpracování a likvidace nebezpečných odpadů v tavenině soli

23 / Ekologizace a optimalizace provozu tepelně - energetických zařízení (TN01000007/23)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, VEOLIA Energie, SMOLO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP)
 • Projekt optimalizace využití vedlejších energetických produktů
 • Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice

24 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin II. (TN01000007/24)

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VEOLIA Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Experimentální ověření možnosti spalování palivových mixů
 • Studium a modelování zanášení teplosměnných ploch tuhými znečišťujícími látkami – II.
 • Koncepční a komplexní přístup za účelem optimalizace provozů
 • Optimalizace provozu turbín při snížení teploty topného média