Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

nce_II_logotyp_horizontalni_cz.svg


Na úspěšnou realizaci projektu NCE navazujeme přihláškou Národního centra pro energetiku II v rámci druhé veřejné soutěže vyhlášené TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, která má za cíl zvýšit efektivitu a kvalitu výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, posílit konkurenceschopnost podniků a excelenci a aplikační relevanci výzkumných organizací.

Cílem Národního centra pro energetiku II je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socioekonomických dopadů implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (The European Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů, zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a současně zajistit energetickou a surovinovou nezávislost ČR. Pro naplnění hlavního cíle projektu NCE II je vytvořena maticová struktura tematického zaměření, kde témata v horizontální rovině nesou výstupy především aplikovaného výzkumu a témata ve vertikální rovině pak obsahují analýzu dopadu implementace výstupů VaV na oblast sociální a ekonomickou s respektováním pravidel taxonomie a principu DNSH.

NCE schéma transparent

Každé z horizontálních témat - aplikačních segmentů je vedeno odborných garantem zodpovědným za tematickou náplň v souladu s globálním cílem NCE II, tj.

1. Konverze energie

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

VŠB-TUO

2. Přenos a distribuce energie

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

ZČU v Plzni

3. Užití a akumulace energie

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

CV Řež

Příprava projektu probíhá v souladu se zadávací dokumentací a hlavními parametry 2. veřejné soutěže dostupnými na webových stránkách poskytovatele TA ČR. Soutěžní lhůta končí dnem 6. dubna 2022. Konsorcium NCE II tvořené celkem 34 subjekty, z toho 9 výzkumnými organizacemi a 25 podniky - aplikačními garanty předloží prostřednictvím hlavního řešitele prof. Stanislava Mišáka do 6. dubna 2022, kdy soutěžní lhůta končí, ambiciózní projekt, který během šesti let realizace počítá s dosažením téměř tří stovek výsledků včetně 7 patentů, 42 funkčních vzorků, 32 užitných vzorů či 27 výsledků typu software.

Výzkumné organizace

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav termomechaniky AV ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
VŠB - Technická univerzita Ostrava
VŠCHT Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Aplikační garanti

ATEKO, a.s.
ČEPRO, a.s.
ČEPS, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ, a. s.
Doosan Škoda Power, s.r.o.
EG.D, a.s.
EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o.
Energotrans, a. s.
HEGAS, s.r.o.
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
ORGREZ, a.s.
Pražské služby, a.s.
PROVYKO, s.r.o.
RMT s.r.o.
ROMOTOP spol. s r.o.
SIAD Czech spol. s.r.o.
Smolo, a.s.
TEDOM a.s.
"TMV SS" spol. s r.o.
ÚJV Řež, a.s.
Ventos Energy Solutions, a.s.
Veolia Energie ČR, a.s.
Vyncke, s.r.o.
ZAT a.s.

Rada centra

V čele NCE II bude na strategickou a výzkumnou agendu centra dbát hlavní rozhodovací orgán Rada centra, mezi jejímiž členy jsou zastoupeni jak interní členové NCE II, tak i externí členové - zástupci veřejného sektoru, zahraniční experti a zástupci bankovního sektoru.

Externí členové Rady centra

prof. Dr.ir. Pavol Bauer, Delft University of Technology
doc. Dr. Vladislav Kolarik, Fraunhofer Institute for Chemical Technology
Ing. Martina Krčová, MBA, Energetický regulační úřad
Ing. Eduard Muřický, Ministerstvo průmyslu a obchodu
RNDr. Luděk Niedermayer, Evropský parlament
Ing. Matúš Púll, Česká spořitelna
Ing. Jakub Unucka, MBA, Moravskoslezský kraj
Ing. Richard Vidlička, MBA, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Interní členové Rady centra

Ing. Daneš Burket, Ph.D., Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
Ing. Arnošt Gross, Veolia Energie ČR, a.s.
Ing. Radek Hartman, MBA, ČEPS, a.s.
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky
Mgr. Aleš Laciok, MBA, FEng., ČEZ, a.s.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni